۱۴۰۲ سه شنبه ۲۱ آذر
مهار تورم، رشد تولید
شهرسازی سرا

معرفی سيستم يکپارچه شهرسازی


بر اساس نياز سنجي هاي انجام شده در شهرداري ها بين 80 تا 90 درصد اطلاعات جمع آوري شده و بكارگرفته شده ، مربوط به موقعيت جغرافيايي املاك مي باشد.
بر اين اساس هسته اصلي سيستم يكپارچه شهرسازي مبتني بر GIS طراحي و پياده سازي شده است. هدف سيستم يكپارچه شهرسازي خودكارسازي اطلاعات است نه خودكار سازي روش هاي انجام كار. سيستم يكپارچه شهرسازي سرا، يك محيط است نه مجموعه اي از برنامه هاي كاربردي. سيستم يكپارچه شهرسازي ، بر اساس نياز سه سطح هرم اطلاعات شهري طراحي و پياده سازي شده است.

پوشش سه سطح هرم اطلاعاتي: 

سيستم يكپارچه شهرسازي يك سيستم اطلاعاتي موفق در شهرداري ها است كه هر سه سطح هرم اطلاعات شهري را در چارچوب شهرداري ها پوشش مي دهد ، قاعده هرم اطلاعات شهري (امور اجرايي)جايي است كه در آن بر اساس سياست گذاري هاي انجام شده برنامه هايي كه روي شهروندان تاثير مي گذارد به اجرا در مي آيد. فعاليت هايي همچون صدور مجوزها و گواهي هاي ساختماني ، پاسخگويي به استعلامات، محاسبه و دريافت عوارض وضع شده مميزي املاك و اصناف در اين لايه قرار مي گيرند بنابراين قاعده هرم داراي بيشترين حجم اطلاعات و نيروي انساني خواهد بود. بخش مياني هرم اطلاعات شهري، لايه مديريت را تشكيل مي دهد، اين لايه كه سياست هاي اتخاذ شده توسط سياستگذاران را به برنامه هاي قابل اجرا تبديل و به قاعده هرم جهت اجرا واگذار مي نمايد. راس هرم نيز مكاني است كه در آن سياست ها توسط صاحب منصبان مشخص مي شود .

تصويب قوانين، بودجه گذاري و ساير برنامه هاي كلي در اين سطح (راس هرم) انجام مي شود. وزارت مسكن و شهرسازي، شوراي عالي شهرسازي، وزارت كشور و ساير نهادهاي قانون گذاري محلي در اين سطح قرار مي گيرند. كمترين فضاي هرم و در نتيجه كمترين نيروي انساني در قاعده هرم قرار مي گيرد. طراحي سيستم يكپارچه شهرسازي بر اساس نيازهاي اطلاعاتي بخش امور اجرايي ( يعني فعاليت هاي سرويس دهي ) پايه ريزي شده است.

سطح اجرايي شهرداري ها شامل افرادي است كه براي به انجام رساندن كارهايشان بطور روزانه وابسته به اطلاعات مي باشند، لذا بايد اطمينان داشته باشند كه اطلاعاتشان درست و بهنگام است كه در غير اين صورت در اجرا با مشكل مواجه خواهند شد. بنابراين در سطح امور اجرايي اطلاعات دقيقي با جزیيات كافي توليد مي شود. خلاصه اي از اطلاعات توليد شده در سطح امور اجرايي (قاعده هرم) توسط سيستم يكپارچه شهرسازي دسته بندي مي شوند اين اطلاعات به منظور بهره وري بيشتر ، ايجاد تعادل در حجم وظايف و ايجاد تناسب در زمانبندي امور در اختيار مديران يعني سطح دوم هرم اطلاعات شهري قرار مي گيرد .

سيستم يكپارچه شهرسازي ، با بررسي و تحليل اطلاعات به وجود آمده در سطح مديريت اقدام به ادغام اطلاعات ، انباشت و جمع بندي آن ها مي نمايد. اين سيستم با قابليت انعطاف پذيري بسيار بالايي اطلاعات سطح سياست گذاري از هرم اطلاعات شهري را تامين مي كند تا سياست گذاران بتوانند با به كارگيري آن برنامه هايي صحيح و منطقي را تصويب كنند و مديران را قادر سازند تا با طراحي عمليات اجرايي بر شهروندان تاثير بگذارند . به عبارت ديگر همانطور كه در شكل نشان داده شده است هرم داراي شكل سه بعدي است كه در سايه ی هر يك از سطوح آن اطلاعات جاي گرفته است كه زير ساخت فعاليت هاي آن سطح محسوب مي شود . اطلاعاتي كه زير ساخت هر سطح از فعاليت هاست با ساير اطلاعات تلفيق شده و در جريان حركت اطلاعات از يك سطح به سطح بالاتر تلخيص مي گردد. بدين ترتيب اطلاعاتي كه در سطح امور اجرايي جمع آوري شده براي كسب ايده هاي جديد مورد استفاده سياست گذاران قرار مي گيرد . اين ايده هاي جديد منجر به طراحي برنامه هاي جديد مي گردد و سپس به مديران براي تهيه برنامه هاي تفصيلي قابل اجرا سپرده مي شوند تا در نهايت در سطح امور اجرايي به اجرا گذارده شوند. از اين رو سياست ها و برنامه هاي كارآمد همواره وابسته به صحت و قابل درك بودن و بهنگام بودن اطلاعات است. 

کميسيون ماده 100 

سيستم کميسيون ماده صد شهرداري، سيستمي است كه دسترسي به سوابق احکام کميسيون هاي ماده صد املاک را ميسر نموده و کليه روندهاي موجود در روند بررسي پرونده يک ملک داراي تخلف از نخستين مرحله شروع آن در شهرداري مناطق تا دبيرخانه کميسيون هاي ماده صد و ارسال و برگشت هاي احتمالي بين اين دو را مکانيزه مي نمايد.

شناخت وضع موجود دبيرخانه کميسيون ماده صد شهرداري:   

سيستم کميسيون ماده صد عمدتا جهت دبيرخانه آن طراحي مي گردد. اين دبيرخانه به شكل ستادي (مركزي) و به منظور برنامه ريزي و هماهنگي کميسيون ماده صد عمل کرده و مکاتبات عمده آن با شهرداري مناطق مي باشد.

 وظايف كلي دبيرخانه ماده صد :

 • دريافت فرم هاي لايحه و جريمه به همراه پرونده املاک داراي تخلف از ضوابط شهرسازي از شهرداري مناطق و تشکيل پرونده ماده صد
 • ثبت و پيگيري لوايح و نامه هاي دفاعيه وارده و احکام صادره
 • بررسي چگونگي محاسبه جرایم و متراژ تخلفاتي بر اساس ضوابط شهرسازي و تعيين صلاحيت پرونده براي ورود به کميسيون از نظر حقوقي
 • برنامه ريزي برگزاري جلسات کميسيون ماده صد
 • بررسي آراء اصداري از کميسيون جهت رعايت اصول شهرسازي و قوانين حقوقي مشروعيت رای و از جهت وحدت رويه و مشکلات شکلي
 • ارسال آراء صادره از کميسيون ها به مناطق شهرداري
 • بايگاني رونوشت آراءو لوايح پرونده هايي که احکام آنها صادر گرديده است

كاربران اصلي سيستم:  

 • ریيس دبيرخانه کميسيون ماده صد
 • معاونت فني و اجرايي
 • اعضای کميسيون ها
 • کارشناس آمار و انفورماتيک
 • کارشناس ضوابط شهرسازي و حقوقي
 • متصدي

 

 

 

ويژگي هاي عمده سيستم عبارتند از :

با مطالعه و دسته بندي  فعالیت های سيستم کميسيون ماده صد مي توان ويژگي هاي عمده زير را براي آن منظور کرد  :

 • امكان تعريف گردش كار داخلي دبيرخانه كميسيون ماده 100 به منظور ارجاع مكانيزه پرونده هاي ارجاع شده به اين كميسيون به كارتابل كاربران مربوطه به منظور بررسي گام به گام تا پاسخگويي نهايي
 • امكان معرفي كميسيون هاي فعال با اطلاعات اعضاي هر كدام
 • ثبت و پيگيري لوايح و نامه هاي دفاعيه وارده و احكام صادره
 • امكان استفاده از ضوابط و مقررات پياده سازي شده در سيستم يكپارچه شهرسازي به منظور بررسي كارشناسي
 • امكان استفاده از روش هاي محاسباتي خودكار مربوط به محاسبه عوارض پياده سازي شده در سيستم يكپارچه ی شهرسازي
 • امكان استفاده از كليه لايه هاي نقشه آماده شده براي مناطق شامل وضع موجود ، ارزش دارايي املاك ،معابر و ...
 • امكان تعريف بازه زماني معتبر جهت تعيين مدت زمان انتظار در كارتابل دبيرخانه كميسيون ماده 100 تا وصول دفاعيه يا اعتراض مالك
 • امكان دسترسي به سوابق كميسيون ماده 100 يك ملك در صورتي كه قبلا نيز تخلفات آن به اين كميسيون ارجاع شده باشد
 • امكان ارسال پرونده هاي داراي تخلف ساختماني از مناطق به اين دبيرخانه با ارسال مستقيم تعريف شده در گردش كاردر صورت وجود بستر ارتباطي مناسب
 • امكان ارسال نتايج آرای صادر شده براي پرونده هاي مختلف به مناطق مربوطه با ارسال مستقيم تعريف شده در گردش كار در صورت وجود بستر ارتباطي مناسب
 • امكان دسترسي مستقيم به اطلاعات و سوابق بايگاني پرونده هاي وارد شده به كارتابل دبيرخانه كميسيون ماده 100 با اتصال به سرور شهرسازي مناطق
 • گزارشات و نمودارهاي آماري متنوع شامل
  • آمار پرونده هاي بررسي شده در يك بازه ی زماني به تفكيك مناطق
  • آمار پرونده هاي بررسي شده در يك بازه زماني به تفكيك كميسيون هاي كاري
  • آمار پرونده هاي داراي نتيجه بررسي جريمه با تعيين محدوده ريالي آن
  • آمار پرونده هاي داراي نتيجه بررسي قلع بنا
  • آمار پرونده هاي داراي نتيجه بررسي اجراي ضوابط شهرسازي
  • ميانگين مدت زمان انتظار پاسخگويي به پرونده ها در طول يك بازه زماني
  • آمار پرونده هاي كميسيون به تفكيك آراء بدوي, تجديدنظر, استنکافي, اصلاحي و ديوان عدالت در بازه هاي زماني يک ماهه , سه ماه يا هر بازه ی زماني دلخواه
  • آمار پرنده هاي تجديد نظر به تفكيك داراي حكم نقض راي بدوي و يا تاييد آن

بخش هاي مشترك در اجزاي سيستم كه گردش كلي عمليات اين سيستم به آن ها وابسته است از قرار ذيل است:

1.       گردش کار كارتابل

2.          امكانات شبكه

3.           GIS: به منظور دسترسي به لايه هاي متنوع نقشه هاي وضع موجود و طرح هاي تفصيلي

4.       زيرسيستم اعلام ضوابط و مقررات شهرسازي 

5.       زيرسيستم محاسبات خودکار درآمد 

6.       گزارشات

7.       زيرسيستم قوانين و مقررات جهت بايگاني بخشنامه ها , ابلاغيه ها و...... 

8.       زيرسيستم ارجاع خودكار پرونده به كميسيون هاي ماده صد  

  
سيستم ماده صد در قالب محيط مجتمعي از تعدادي زيرسيستم پياده سازي خواهد شد. 

 

صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان

 صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان بر اساس اطلاعات تكميلي ثبت شده توسط كاربران سيستم در مراحل مختلف و بر اساس بازديدهاي صورت پذيرفته بر اساس مجموع تصويب نامه هاي مصوب ارديبهشت ماه 1384 مربوط به آيين نامه اجرايي (مصوب بهمن 1375) و آيين نامه اجرايي ماده 33 (مصوب تير 1383) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1374)   در مناطق پنجگانه شهر رشت صورت می پذیرد. لازم به توضیح می باشد که کلیه اسنادی که در مناطق پنجگانه صادر می گردند می توانند به صورت آرشیو الکترونیکی بر روی همان ملک بارگزاری شوند.

 

 

 نظارت بر دسترسی های سیستم در نرم افزار مدیریت کاربران:

با استفاده از بخش مدیریت کاربران، می توانیم کاربران متفاوت ایجاد کنیم و به هر کاربر دسترسی با توجه به نیاز کاربر بدهیم.

البته باید توجه داشت ، شخصی می تواند وارد این بخش شود که قبلا در مدیریت کاربران تعریف شده و در نقش مدیر سیستم نیز انتخاب شده باشد.

تعریف می گردد. پس از SECURITY برای ورود به این صفحه نیاز به نام کاربری و رمز عبور داریم که در دیتابیس به دست آوردن نام کاربری و رمز عبور، وارد نرم افزار می شویم.

 

پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور پنجره ای باز می شود که شامل بخش های مختلفی از دسترسی کاربران در نرم افزار یکپارچه شهرسازی می باشد و بسته به اینکه هر کاربر در کدام بخش فعالیت می نماید می توان دسترسی های مربوط به آن شخص را تغییر داد و یا محدود نمود.

گردش کار:

در نرم افزار یکپارچه شهرسازی بنا بسته به نیاز متقاضیان درخواست های متفاوتی در سیستم تعریف گردیده است و هرکدام از این درخواست ها باید بطور جداگانه در سیستم تعریف گردند که این امکان در نرم افزار workflow مهیا می باشد یعنی تک تک مراحل کاری آنها و کلیه افرادی که به این مراحل دارای دسترسی می باشند و تمامی رفت و برگشت های در نرم افزار گردش کار تعریف می گردند و تنظیم این دسترسی های و محدود نمودن کاربران به منظور اینکه هر کاربر در حوزه کاری مربوط به خود فعالیت نماید از این طریق صورت می پذیرد.

 

 

تاریخ به روزرسانی:
1397/07/09
تعداد بازدید:
2756
سال1402، مهار تورم و رشد تولید
آدرس :رشت ، میدان شهدای ذهاب، عمارت تاریخی شهرداری رشت، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری رشت    کدپستی : 33683-41546 
تلفن :  33235053 - 013 نمابر: 33235056-013 پست الکترونیکی : Fava@rasht.ir 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان فناوری اطلاعات شهرداری کلان شهر رشت می باشد.
Powered by DorsaPortal